The Osteogenic Niche Promotes Early-Stage Bone Colonization of Disseminated Breast Cancer Cells

The Osteogenic Niche Promotes Early-Stage Bone Colonization of Disseminated Breast Cancer Cells
Hai Wang; Cuijuan Yu; Xia Gao; Thomas Welte; Aaron M. Muscarella; Lin Tian; Jun Liu; Hong Zhao; Zhen Zhao; Jianning Tao; Brendan Lee; Thomas F. Westbrook; Stephen T.C. Wong; Jeffrey M. Rosen; C. Kent Osborne; Xiang H.-F. Zhang. (Feb 09, 2015) Cancer Cell 27(2):193-210. [DOI]