Immuno-subtyping of breast cancer reveals distinct myeloid cell biology and immunotherapy resistance mechanisms

Immuno-subtyping of breast cancer reveals distinct myeloid cell biology and immunotherapy resistance mechanisms
Ik Sun Kim, Yang Gao, Thomas Welte, Hai Wang, Jun Liu, Mahnaz Janghorban, Kuanwei Sheng, YichiNiu, Amit Goldstein, Na Zhao, Igor Bado, Hin-Ching Lo, Michael J. Toneff, Tuan Nguyen, Wen Bu, Weiyu Jiang, ..., Jeffrey M. Rosen, Xiang H.-F. Zhang. (Aug 26, 2019) Nature Cell Biology 18(6), 632-644. [DOI]