Bone metastasis initiation is coupled with bone remodeling through osteogenic differentiation of NG2+ cells

Bone metastasis initiation is coupled with bone remodeling through osteogenic differentiation of NG2+ cells
Zhang, W., Xu Z., Hao, X., He, T., Li, J., Shen, Y., Liu, K., Gao, Y., Liu, J., Edwards, D., Muscarella, A., Wu, L., Yu, L., Xu, L., Chen, X., Wu, YH., Bado, I., Ding, Y., Aguirre, S., Wang, H., Gugala, Z., Satcher, R., Wong, S., Xiang H.-F. Zhang. (Nov 21, 2022) Cancer Discovery CD-22-0220.. [DOI] [PubMed]