Bone metastasis initiation is coupled with bone remodeling through osteogenic differentiation of NG2+ cells

Bone metastasis initiation is coupled with bone remodeling through osteogenic differentiation of NG2+ cells
Zhang, W., Xu Z., Hao, X., He, T., Li, J., Shen, Y., Liu, K., Gao, Y., Liu, J., Edwards, D., Muscarella, A., Wu, L., Yu, L., Xu, L., Chen, X., Wu, YH., Bado, I., Ding, Y., Aguirre, S., Wang, H., Gugala, Z., Satcher, R., Wong, S., Xiang H.-F. Zhang. (2022) Cancer Discovery CD-22-0220.. [DOI] [PubMed]