Bone-in-culture array as a platform to model early-stage bone metastases and discover anti-metastasis therapies

Bone-in-culture array as a platform to model early-stage bone metastases and discover anti-metastasis therapies
Hai Wang, Lin Tian, Jun Liu, Amit Goldstein, Igor Bado, Weijie Zhang, Benjamin R. Arenkiel, , Zonghai Li, Meng Yang, Shiyu Du, Hong Zhao, David R. Rowley, Stephen T. C. Wong, Zbigniew Gugala, Xiang H.-F. Zhang. (Apr 21, 2017) Nature Communication 258:45:00. [DOI]